پرسشنامه هوش عاطفی

هوش عاطفی
تعداد سوال:۱۶
همراه با کلید و نمره گزاری
منبع+روایی+پایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش

پرسشنامه هوش معنوی

هوش معنوی
تعداد سوال:۱۶
همراه با کلید و نمره گزاری
روایی +پایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش

پرسشنامه هوش محیطی

هوش محیطی
تعداد سوال:۱۶
همراه با کلید و نمره گزاری
منبع+روایی+پایایی
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیریدش

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده ۲۹ سوالی

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده
تعداد سوال:۲۹
همراه با کلید و نمره گذاری
روایی پایایی و غیره
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و و وایتمن

پرسشنامه رفتار منطقی شرکی و و وایتمن

تعداد سوال:۴۰
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۸

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

پرسشنامه ترس از موفقیت گود

مقیاس ترس از موفقیت گود

تعداد سوال:۲۹
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۵

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی

تعداد سوال:۱۷
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۴

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس

مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس

تعداد سوال:۲۱
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۲

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

پرسشنامه حالت-رگه اظطراب اسپیلبرگر(stai)

پرسشنامه حالت-رگه اظطراب اسپیلبرگر

(stai)

تعداد سوال:دو تا ۲۰ تا
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۱

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳(MCMI-III)

پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳

(MCMI-III)

تعداد سوال:۱۷۵
همراه با کلید و نمره گذاری
قیمت پرسشنامه:۵ هزار تومان
کد:۳۱۰

بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -برای مشاهده روش خرید میتوانید اینجا کلیککنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرید