پرسشنامه استرس شغلی کوپر

پرسشنامه استرس شغلی کوپر
تعداد سوال :۲۲
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1136
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ اس ام اس بدهید

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر
تعداد سوال :۳۰
همراه با
کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1135
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ اس ام اس بدهید

پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی

پرسشنامه نگرش ناکارآمد فرم ۴۰ سوالی

تعداد سوال :۴۰

همراه با

کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون

کد A1134

قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید –
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:p09300052003@gmail.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ اس ام اس بدهید