نمونه پروژه کلاسی spss

نمونه پروژه کلاسی spss

در ادامه نمونه پروژه کلاسی spss قرار داده شده است

در این نمونه پروژه تعدادی نمرات دانشجو داریم که با استفاده از اس پی اس اس آنها را تحلیل کردیم

همجنین مسیر آزمون ها همراه با اسکرین شات و فیلم قرار داده شده است

در این نمونه پروژه اس پی اس اس که تمرین محسوب می شود موارد زیر قرار دارد

فایل داده ها در نرم افزار spss و فایل ورد

خروجی نرم افزارspss

تمرین انجام شده همراه با تحلیل

استفاده از ازمون همبستگی و تی

استفاده از امار توصیفی میانگین و انحراف معیار

فیلم آموزشی کامل انجام کار

برای دانلود از لینک زیر استفاده کنید

 

تمارین spss
تمرینات spss
نمونه تمرین spss
فایل تمرین spss
حل تمرین spss
داده برای تمرین spss
دانلود فایل تمرین spss
تمرین برای نرم افزار spss
تمرین برای spss
داده تمرینی spss برای تحلیل کوواریانس تک متغیره (مانوا)
حل تمرین با spss
تمرین حل شده با spss
دانلود نمونه فایل تمرین spss برای آموزش تحلیل واریانس
تمرین های spss
تمارین حول spss