دانلود نمونه پروژه آماری +تجزیه و تحلیل پرسشنامه

دانلود پروژه های آماری روش تحقیق به صورت آماده

بعد از خرید پروژه شما می توانید آن را دانلود کنید -علاوه بر این یک لینک دانلود هم به ادرس ایمیلی که وارد می کنید ارسال می شود

پروژه ۱

در زیر می توانید پروزه اماده از تمرین کلاسی را دانلود  کنید(در زمینه علوم تربیتی)
مشخصات پروژه :
دارای دو پرسشنامه
تحلیل پرسشنامه با spss
۱-ساختن داده های مناسب
      (تعداد داده ها ۸۰ نفر
       شامل حداقل ۳ متغیر پیوسته
      شامل حداقل ۳ متغیر گسسته)
۲-انجام آمار توصیفی
      (۱-تشکیل چند جدول فراوانی برای متغیرهای گسسته(برای متغیر ها )
       ۲-رسم نمودارهای مناسب(دایره ای-ستونی)
      ۳-محاسبه میانگین-میانه-مد-چارک-دهک-صدک برای داده های پیوسته)(برای متغیر ها)
۳-آزمون فرض
    (۱-آزمون فرض میانگین یک جامعه
     ۲-آزمون فرض دو جامعه مستقل
     ۳-آزمون فرض میانگین چند جامعه مستقل(تحلیل واریانس
  -رسم هیستوگرام-) 
   ۴-آزمون نرمال بودن متغیرهای پیوسته(      k-sرسم q-q plot رسم  )
      ۵-بررسی همبستگی(رسم نمودار پراکنش در متغیر پیوسته—محاسبه ضریب همبستگی و آزمون آن)
—————————————
همرا با فایل خروجی spss
خود فایل spss
فایل ورد با توضیخات فارسی
فایل پرسشنامه ها
فیمت ۲۴۰۰۰تومان
برای خرید این فایل روی دکمه  زیر کلیک کنید

پروژه ۲

مشخصات دارای یک پرسشنامه

فایل اس پی اس اس خام

خروجی فایل اس پی اس اس خام

تجزیه و تحلیل فایل به صورت مرتب

موارد استفاده شده در تجزیه و تحلیل شامل:

مشخصه های توصیفی شامل:میانگین،میانه،مد،انحراف استاندارد،واریانس،ماکسیمم،مینیمم،کشیدگی،چولگی،دهک

MeanStd/ Error of Mean/Mode.Std/ Deviation/Variance.Skewness/Std. Error of Skewness/Kurtosis/Std. Error of Kurtosis/Range/Minimum/Maximum/Sum

همچنین نمودار و جدوول فراوانی:شامل فراوانی ،درصد فراوانی،درصد خطای فراوانی،درصد پراکندگی Frequency/ Percent/ Valid Percent /Cumulative Percent

نمودار های دایره ای،میله ای و هیستوگرام

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش پارامتریک یا نرمال و غیر پارامتریک یا غیر نرمال

داده های نرمال:

بررسی متغیر ها برای نرمال بودن یا نرمال نبودن همراه با رسم نمودار زنگوله ای

روش های آماری

تی تک نمونه ای

تی با دو گروه مستقل

تی وابسته

تحلیل واریانس یک راهه

ضریب همبستگی پیرسون

رگرسیون گام به گام

داده های  غیر نرمال:

روش های آماری:

آزمون یو من ویتنی

کروسکال والیس

خی دو

ضریب همبستگی اسپیرمن

برای خرید این پروژه با قیمت ۲۹ هزار تومان روی دکمه خرید کلیک کنید

در صورت درخواست نمونه کار اختصاصی با شماره ۰۹۳۰۰۰۵۲۰۰۳ تماس بگیرین یا به ایمیل p09300052003@gmail.comایمیل بزنید

دانلود نمونه پروژه آماده spss،دانلود نمونه پروژهspss،نمونه پروژه spss،دانلود پروژه اس پی اس اس،دانلود پروژه های آماری انجام شده با نرم افزار spss،دانلود رایگان پروژه spss ،

انجام پروژه های آماری با نرم افزار SPSS ،مشاوره رایگان تحلیل آماری با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل اماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام فصل ۴ تحلیل آماری با نرم افزار spss،،انجام پروژه های آماری علوم انسانی به وسیله نرم افزارSPSS ،مشاوره آماری در زمینه روش تحقیق و روشهای آماری؛ نمره گذاری آزمون های روانشناسی؛ ورود داده‏ها ؛ تجزیه و تحلیل داده‏ها ؛ رسم نمودار و تهیه جداول مورد نیاز؛ وارد کردن در فایل word؛ ترجمه متون …